Serdecznie witamy! (1)

ul. Przemyka 5
03-982 Warszawa
22 671 06 76
p198@eduwarszawa.pl

Nasze grupy
ul. G. Przemyka 5

Nasze grupy
ul. Abrahama 10

Aktualności

Dla rodziców
18 października 2012

https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola

Linki

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajeczne Przedszkole" w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://p198.przedszkola.net.pl

Data publikacji strony 2022-12-19
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2022-12-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIHT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest osoba, e-mail: p198@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 671 06 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku przy ul G. Przemyka:
  Wejście do budynku Przedszkola  jest usytuowane od  ul. S. Rogalskiego. Wejście z chodnika do budynku można pokonać schodami lub podjazdem dla wózków, przystosowanym do poruszania się osób z niepełnosprawnościami.
 2. Opis dostępności wejścia do budynku przy ul. Abrahama 10:
  Wejście do budynku Przedszkola  jest usytuowane przy ulicy dojazdowej do budynku. Brak barier architektonicznych umożliwia bezpośredni dostęp osobom niepełnosprawnym
 3. Opis   dostępności korytarzy.
  W budynkach  przedszkola korytarze i szatnie wykonano zgodnie z prawem budowlanym. Ich usytuowanie na parterze ułatwia dostęp i poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
  Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W budynku przedszkola  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób  niepełnosprawnych.
  Na terenie przedszkola nie ma jest parkingu  z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Przedszkole dopuszcza wstęp do budynków osobie  korzystającej z psa asystującego.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.
  Na terenie przedszkola  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Sposób dojazdu
 
Przedszkole mieści się na osiedlu Gocław  w odległości około 200 m. od przystanku autobusowego: Abrahama, Bora-Komorowskiego i Umińskiego (dojazd-autobusem nr 111,117, 123, 147, 311,401, 507, 509, E-1).
 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Kontakt

Przedszkole nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi
"Bajeczne Przedszkole"

ul. Przemyka 5
03-982 Warszawa

tel: 22 671 06 76
e-mail: p198@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.