Informacja o zawieszeniu zajęć

Szanowni Państwo,

Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) informuję, że w Przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, zostały zawieszone zajęcia w  dniu 29 czerwca  2020 r.

Dyrektor Przedszkola nr 198

Zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r. Zamiast tzw. dyżurów wakacyjnych, sześć tygodni pracy placówki (informacja Biura Edukacji):

"W trosce o bezpieczeństwo dzieci i przy braku wytycznych ze strony rządowej, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy ewentualnym otwarciu placówek, zmieniamy  organizację pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.

Jeśli przepisy na szczeblu krajowym umożliwią otwarcie placówek oświatowych, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Przez okres 2,5 tygodnia placówki pozostaną zamknięte. Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostaną określone po ich uzgodnieniu przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców.

W celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

Dotychczas stosowana w m.st. Warszawie organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem. 

Pełna informacja o harmonogramie pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie lipiec – sierpień 2020 r. zostanie opublikowana w drugiej połowie maja br."

 

 

Mazowiecka Policja Apeluje!

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

 

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

 

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

 

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

 

 

Nowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

25 lutego

2 marca
godz. 16.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

3 marca

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

3 marca

godz. 13.00

19 marca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie – pierwszy etap rejestracji wniosków

3 marca

godz. 13.00

 

20 marca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

 1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
  o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej
  na pierwszej pozycji na liście preferencji.

30 marca

godz. 13.00

23 kwietnia

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
 - drugi etap rejestracji wniosków

 

 

W celu skorygowania lub uzupełniania danych
we wnioskach już zatwierdzonych
, należy mailowo wystąpić do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o dokonanie korekty, a jeżeli korekta dotyczy kryteriów należy przesłać scan/zdjęcie dokumentów/oświadczeń potwierdzających ich spełnianie.

 

30 kwietnia

godz. 13.00

23 kwietnia

godz. 22.00

 

 

Przesłanie na adres mailowy przedszkola/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. 

UWAGA

 1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy przesłać do każdej placówki wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
  o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy przesłać do przedszkola/szkoły wskazanej
  na pierwszej pozycji na liście preferencji.

12 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

12 maja

godz. 13.00

20 maja

do godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

22 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 22 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Wskazywanie miejsca realizacji wychowania przedszkolnego

8 czerwca

 

15 lipca

 

Wskazanie rodzicom dzieci nieprzyjętych innego przedszkola/szkoły, która przyjmie dziecko

 

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych.

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.
Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.
Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.
Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

 

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, lecz w piaskownicy…

Oto, czego się nauczyłem:

1. Dziel się wszystkim.
2. Baw się uczciwie.
3. Nie bij ludzi.
4. Oddaj rzecz, którą znajdziesz.
5. Sprzątaj swój bałagan.
6. Nie bierz rzeczy, które do ciebie nie należą.
7. Powiedz przepraszam, jak kogoś skrzywdziłeś.
8. Myj ręce przed jedzeniem.
9. Spuszczaj wodę.
10. Codziennie trochę się ucz, trochę pracuj, trochę pomyśl i trochę się baw.

Pomyśl, o ile lepszy mógłby być świat, gdybyśmy wszyscy kierowali się w życiu podstawową zasadą – oddawać rzeczy, które znajdziemy i porządkować swój własny bałagan”.

R. Fulghum

Aktualności (ul. Bartosika)

Oświadczenie do odbioru dziecka z przedszkola
31/08/2020 - 14:24

 

 

Nazwisko i imię matki/ opiekuna prawnego ……………………………………………………………………………………….

 

 

Nazwisko i imię ojca /opiekuna prawnego …………………………………………………………………………………………

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

do odbioru dziecka ………………………………………………………………….…………………………………………………………..

                                                                                             imię i nazwisko dziecka

 

z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 „Bajeczne Przedszkole” w Warszawie,
 przy ul. G. Przemyka 5 w roku szkolnym 2020/2021  upoważniam/my następujące
  osoby:

 

 

 

1                                                                                                                                                                                                                 

                                                                          Imię i nazwisko            

                                                                                                                                                              

2                                                                                                                                                                                                              

                                                                          Imię i nazwisko            

 

 

3                                                                                                                                                                                                             

                                                                          Imię i nazwisko            

 

 

4                                                                                                                                                                                                             

                                                                          Imię i nazwisko            

 

 

Każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na załączonym  załączniku nr 1 do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia ……..…………

                                                               

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                                 czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

 

 

 

………………….………………..…………………………                                       …………..…………………………..…………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do oświadczenia do odbioru dziecka z przedszkola

 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka z Przedszkola

 

………………………………………………………………………………………..……………………………................................................

 

Seria i nr dowodu osobistego ………………….……………………………………………………………………………………….……………

 

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:

 

 1. Administratorem Pani (a) danych jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 „Bajeczne Przedszkole” w Warszawie, przy ul. G. Przemyka 5, które przetwarza Pani (a) dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Dyrektor Przedszkola  z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 „Bajeczne Przedszkole” w Warszawie, przy ul. G. Przemyka  5 - tel. 226710676.
 3. Pani (a) dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola
 4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres roku szkolnego 2020/21  a następnie trwale niszczone.
 5. Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
   na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka z przedszkola.
 6. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 „Bajeczne Przedszkole” w Warszawie,
  przy ul. G. Przemyka 5
  , udzieloną w dniu ……………………. w celu weryfikacji tożsamości /
  identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola. Podpis osoby, której dane dotyczą.
 7. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nazwisko, imię, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu) w trybie art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, zwanego dalej RODO.

 

 

 

………….………………………………………………………….

data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

 

 

 

Procedura przyjmowania dzieci do przedszkola.
31/08/2020 - 14:22

                                               PROCEDURA

 przyjmowania i odbierania dzieci z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi

 nr 198 „Bajeczne Przedszkole” w czasie zagrożenia epidemicznego

 

 1. Zabrania się rodzicom, opiekunom prawnym oraz pozostałym osobom trzecim przebywania       na terenie placówki oraz placu zabaw.
 2. Zobowiązuje się rodziców, opiekunów prawnych do przyprowadzania dzieci zdrowych -          bez jakichkolwiek objawów, w przypadku stwierdzenia objawów niepokojących osoba przyjmująca dziecko ma prawo nie przyjąć dziecka pod opiekę.
 3. Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki powinni    przy wejściu dezynfekować dłonie oraz zakrywać nos i usta.
 5. Dzieci korzystające z opieki przyjmowane będą przy drzwiach wejściowych do szatni              (po wcześniejszym zadzwonieniu domofonem do grupy) przez wyznaczoną przez dyrektora osobę i przekazywane pod opiekę odpowiedniemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela.
 6. Dziecko przychodzące do przedszkola będzie miało mierzoną temperaturę przez osobę przyjmującą.
 7. Rodzic, opiekun prawny dziecka powyżej czwartego roku życia zobowiązany jest                    do zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Osłonę po przekazaniu dziecka pracownikowi przedszkola należy zabrać ze sobą i ponownie użyć po odbiorze dziecka z placówki.
 8. Zabrania się przynoszenia przez dzieci zabawek lub innych przedmiotów pochodzących z domu.
 9. Zobowiązuje się rodzica, opiekuna prawnego, w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka       do przedszkola, do dostarczenia podpisanego:
 • Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i nieprzebywaniu żadnego członka rodziny      lub osób wspólnie zamieszkujących na kwarantannie;
 • Oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka   na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji;
 • Zgody na mierzenie temperatury dziecku.
Informacja w sprawie zawieszenia zajęć.
05/05/2020 - 22:13

Szanowni Państwo,

Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) informuję, że w Przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, zostały zawieszone zajęcia w okresie od 6 maja 2020 r.do 15 maja 2020 r.

Dyrektor Przedszkola nr 198

Strony

Aktualności (ul. Abrahama)

Oświadczenie do odbioru dziecka z przedszkola
31/08/2020 - 14:24

 

 

Nazwisko i imię matki/ opiekuna prawnego ……………………………………………………………………………………….

 

 

Nazwisko i imię ojca /opiekuna prawnego …………………………………………………………………………………………

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

do odbioru dziecka ………………………………………………………………….…………………………………………………………..

                                                                                             imię i nazwisko dziecka

 

z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 „Bajeczne Przedszkole” w Warszawie,
 przy ul. G. Przemyka 5 w roku szkolnym 2020/2021  upoważniam/my następujące
  osoby:

 

 

 

1                                                                                                                                                                                                                 

                                                                          Imię i nazwisko            

                                                                                                                                                              

2                                                                                                                                                                                                              

                                                                          Imię i nazwisko            

 

 

3                                                                                                                                                                                                             

                                                                          Imię i nazwisko            

 

 

4                                                                                                                                                                                                             

                                                                          Imię i nazwisko            

 

 

Każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na załączonym  załączniku nr 1 do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia ……..…………

                                                               

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                                 czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

 

 

 

………………….………………..…………………………                                       …………..…………………………..…………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do oświadczenia do odbioru dziecka z przedszkola

 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka z Przedszkola

 

………………………………………………………………………………………..……………………………................................................

 

Seria i nr dowodu osobistego ………………….……………………………………………………………………………………….……………

 

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:

 

 1. Administratorem Pani (a) danych jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 „Bajeczne Przedszkole” w Warszawie, przy ul. G. Przemyka 5, które przetwarza Pani (a) dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Dyrektor Przedszkola  z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 „Bajeczne Przedszkole” w Warszawie, przy ul. G. Przemyka  5 - tel. 226710676.
 3. Pani (a) dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola
 4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres roku szkolnego 2020/21  a następnie trwale niszczone.
 5. Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
   na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka z przedszkola.
 6. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 „Bajeczne Przedszkole” w Warszawie,
  przy ul. G. Przemyka 5
  , udzieloną w dniu ……………………. w celu weryfikacji tożsamości /
  identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola. Podpis osoby, której dane dotyczą.
 7. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nazwisko, imię, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu) w trybie art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, zwanego dalej RODO.

 

 

 

………….………………………………………………………….

data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

 

 

 

Procedura przyjmowania dzieci do przedszkola.
31/08/2020 - 14:22

                                               PROCEDURA

 przyjmowania i odbierania dzieci z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi

 nr 198 „Bajeczne Przedszkole” w czasie zagrożenia epidemicznego

 

 1. Zabrania się rodzicom, opiekunom prawnym oraz pozostałym osobom trzecim przebywania       na terenie placówki oraz placu zabaw.
 2. Zobowiązuje się rodziców, opiekunów prawnych do przyprowadzania dzieci zdrowych -          bez jakichkolwiek objawów, w przypadku stwierdzenia objawów niepokojących osoba przyjmująca dziecko ma prawo nie przyjąć dziecka pod opiekę.
 3. Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki powinni    przy wejściu dezynfekować dłonie oraz zakrywać nos i usta.
 5. Dzieci korzystające z opieki przyjmowane będą przy drzwiach wejściowych do szatni              (po wcześniejszym zadzwonieniu domofonem do grupy) przez wyznaczoną przez dyrektora osobę i przekazywane pod opiekę odpowiedniemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela.
 6. Dziecko przychodzące do przedszkola będzie miało mierzoną temperaturę przez osobę przyjmującą.
 7. Rodzic, opiekun prawny dziecka powyżej czwartego roku życia zobowiązany jest                    do zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Osłonę po przekazaniu dziecka pracownikowi przedszkola należy zabrać ze sobą i ponownie użyć po odbiorze dziecka z placówki.
 8. Zabrania się przynoszenia przez dzieci zabawek lub innych przedmiotów pochodzących z domu.
 9. Zobowiązuje się rodzica, opiekuna prawnego, w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka       do przedszkola, do dostarczenia podpisanego:
 • Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i nieprzebywaniu żadnego członka rodziny      lub osób wspólnie zamieszkujących na kwarantannie;
 • Oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka   na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji;
 • Zgody na mierzenie temperatury dziecku.
Informacja w sprawie zawieszenia zajęć.
05/05/2020 - 22:13

Szanowni Państwo,

Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) informuję, że w Przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, zostały zawieszone zajęcia w okresie od 6 maja 2020 r.do 15 maja 2020 r.

Dyrektor Przedszkola nr 198

Strony